Školní vzdělávací program ´´ Se sluníčkem kolem světa´´

CHARAKTERISTIKA  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Mateřská škola Partyzánská je pětitřídní, postavená v bývalé zahradě nedaleko středu města na počátku 80. let. Od hlavních průtahových cest městem je oddělena zástavbou starších činžovních domů. Tyto budovy chrání od hluku i prašnosti způsobené dopravním ruchem. I když škola leží ve středu města, je dostupná MHD i okrajovým, hlavně sídlištním částem města.

Škola je umístěna v rozlehlé zahradě se vzrostlými listnatými stromy. Budovu školy tvoří dva pavilony se samostatnými vchody, hospodářská budova, sauna a garáž jsou v zahradě.

Pavilon je jednopatrová budova. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Nově přistavená budova nabízí novou třídu. Přízemí i poschodí jsou stejné. Tvoří je šatna dětí, šatna dospělých, WC dětí, WC dospělých, umývárna, kuchyňka, třída s alkovnou, herna s odkládacími kouty..

Škola má pět tříd, v každé jsou dvě učitelky a provozní pracovnice. Ve škole je celkem 22 pracovníků, tj. 1 ředitelka, 10 učitelek, 2 asistenti pedagoga, 3 uklízečky, pracovnice pro výdej stravy, 1 školnice, topič, vedoucí školní jídelny, kuchařka, pomocná kuchařka.

 

Režim dne:  

6:30 – 8:45 hod.

– doporučený příchod dětí do MŠ, volná hra a individuální práce s dětmi

8:45 – 9:15 hod.

– hygiena a přesnídávka

9:15- 10:00 hod.

– pokračování her a činností s plněním úkolů a cílů

10:00 – 11:45 hod.

Pobyt venku, vycházky po okolí školy, sezonní vycházky do přírody, tematické vycházky, pobyt na školní zahradě areálu školy. Návštěvy kina, divadla, hvězdárny, výstav, akcí pořádaných pro děti předškolního věku.

11:45 – 12:30 hod.

– hygiena a oběd

12:30 – 14:00 hod.

– příprava dětí na odpočinek, poslech čtených pohádek, individuální práce s dětmi

14:00 – 14:45 hod.

– Hygiena a svačina

14:45 – 17:00 hod.

– Hry a činnosti podle Vlastní volby dětí do rozchodu domů, zájmové kroužky v prostorách školy